گالری اسباب کشی صداقت بار

تصاویری مربوط به اثاث کشی توسط تیم حمل بار صداقت بار در تهران و شهرهای دیگر